Закон України Від 12 052015 389-viii « про Правовий Режим Воєнного Стану » Із Змінами

Апарат районної державної адміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з Адміністрацією Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Центральною виборчою комісією, обласною державною адміністрацією, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами рад. Робота структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації проводиться за місячними планами, що затверджуються керівником апарату райдержадміністрації. У районі, області військові адміністрації утворюються у разі нескликання сесії відповідно районної, обласної ради у встановлені Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні » строки або припинення їх повноважень згідно із законом, або для здійснення керівництва у сфері забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку. У разі прийняття рішення про утворення районних, обласних військових адміністрацій їх статусу набувають відповідно районні, обласні державні адміністрації, а голови районних, обласних державних адміністрацій набувають статусу начальників відповідних військових адміністрацій. ninety seven.Для вирішення невідкладних питань відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації або наказу керівника апарату райдержадміністрації у приміщенні райдержадміністрації може встановлюватися чергування працівників апарату облдержадміністрації. Райдержадміністрація розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами України, нагородами Кабінету Міністрів України, заохочує відзнаками обласного та районного рівня працівників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій району.

Як здійснюється контроль за діяльністю районної адміністрації.

Необхідність внесення зазначеної пропозиції зумовлена тим, що керівник державного органу, приймаючи рішення про встановлення премії, з об’єктивних причин не може самостійно оцінити роботу кожного з підлеглих працівників, у зв’язку з чим здійснення такої оцінки покладається на безпосереднього керівника та керівника самостійного структурного підрозділу. Керівник самостійного структурного підрозділу подає керівнику державного органу пропозицію про встановлення собі премії з визначенням її розміру для прийняття відповідного рішення. Так, за умови наявності на цей час між такими особами позаслужбових стосунків, які зумовлюють приватний інтерес у керівника.

Реформа органів місцевого самоврядування передбачає об’єднання (укрупнення) територіальних громад. Метою реформи місцевого самоврядування є, передусім, забезпечення його спроможності самостійно, за рахунок власних ресурсів, вирішувати питання місцевого значення. Забезпечення секретаріату громадської ради приміщенням, засобами зв’язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює райдержадміністрація. Якщо при райдержадміністрації вже утворена громадська рада і її повноваження не були припинені достроково, то ініціативна група утворюється райдержадміністрацією не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність проведення засідань колегії визначається головою райдержадміністрації.

Розпорядчі Документи

До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі – інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України. Відділ управління персоналом апарату райдержадміністрації опрацьовує електронні версії розпоряджень з кадрових питань відповідно до цього Порядку(розділу ХІ пунктів 14-18)та зберігає файли на відповідних мережних ресурсах апарату райдержадміністрації. Розпорядження голови райдержадміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній строк набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби – оприлюднюються.

У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також Положенням про громадську раду. Електронні версії розпоряджень голови райдержадміністрації, які підлягають публікації, розміщуються на офіційному офіційному сайті Василівської РДА. Нормативні положення та завдання суб’єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети та містити, у разі потреби, перелік виконавців і строки виконання завдань. Відповідальність у межах своїх посадових повноважень за зміст розпорядження несуть в однаковій мірі всі особи, які його візують. Головний розробник самостійно визначає заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи, виходячи із змісту основних положень проєкту розпорядження. З питань організації та проведення правової роботи юридичний відділ апарату райдержадміністрації керується актами Мін’юсту.

Пам’ятаймо Тих, Хто Загинув За Єдину, Незалежну Україну

Будь-які спроби використати введення воєнного стану для захоплення влади тягнуть за собою відповідальність згідно із законом. У разі оголошення указу Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях Верховна Рада України збирається на засідання у дводенний строк без скликання та розглядає питання щодо затвердження указу Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у порядку, встановленому Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України. Указ Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, затверджений Верховною Радою України, підлягає негайному оголошенню через засоби масової інформації або оприлюдненню в інший спосіб. ninety three.Райдержадміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці до проєктів актів законодавства, які розробляються іншими органами. Публічне громадське обговорення проєкту розпорядження проводиться відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996.

Опис ситуації.Особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, працює лікарем у лікарні за сумісництвом. Донорство крові та її компонентів не містить ознак підприємницької та/або іншої оплачуваної діяльності, а оплата здачі крові має виключно компенсаційний характер і спрямована на стимулювання та заохочення донорства, розвиток якого є важливою соціально необхідною справою держави. 18 Закону України «Про освіту» визначає, що освіта дорослих, яка є складовою освіти впродовж життя, спрямована на реалізацію права кожної повнолітньої особи на безперервне навчання з урахуванням її особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку та потреб економіки. На виконання вимог ч. 36 Закону повідомити Національне агентство про передачу в управління корпоративних прав має власник корпоративних прав, який здійснив таку передачу.

До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування. У своїй роботі колегія райдержадміністрації керується Положенням про колегію Василівської районної державної адміністрації Запорізької області, яке затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації, та цим Регламентом. 6) виконує інші функції з правового забезпечення діяльності райдержадміністрації відповідно до цього Регламенту, положення про юридичний відділ апарату райдержадміністрації, що затверджується головою райдержадміністрації. Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює юридичний відділ апарату райдержадміністрації .

Спеціалісти відділу призначаються на посаду та звільняються з посади розпорядженням голови районної державної адміністрації за поданням начальника відділу та за погодженням з керівником апарату райдержадміністрації. Організація роботи з управління персоналом в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах без статусу юридичних осіб публічного права здійснюється за затвердженим керівником апарату райдержадміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом. За результатами розгляду питань на нарадах можуть видаватися в установленому порядку розпорядження, доручення голови, заступника голови, керівника апарату районної державної адміністрації, наказ керівника структурного підрозділу районної державної адміністрації. Організація проведення нарад у голови районної державної адміністрації, заступника голови, керівника апарату районної державної адміністрації покладається на апарат або відповідні структурні підрозділи районної державної адміністрації. Голова районної державної адміністрації погоджує призначення та звільнення з посад керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України. Надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань керівнику апарату районної державної адміністрації, керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації із статусом юридичних осіб публічного права.

Про результати розгляду звернень керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату, установ, організацій та відомств доповідають керівництву райдержадміністрації і на їх підставі інформується облдержадміністрація та її структурні підрозділи, якщо звернення взяті ними на контроль. До складу колегії можуть входити за згодою керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади та посадові особи органів місцевого самоврядування. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою райдержадміністрації або його заступником (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату, керівником відповідного структурного підрозділу райдержадміністрації. Протоколи нарад у заступників голови райдержадміністрації http://gnmaterials.com/page-4/ оформляє відповідний працівник відділу організаційної роботи та цифрового розвитку апарату райдержадміністрації або відповідальна особа структурного підрозділу райдержадміністрації чи територіального органу центрального органу виконавчої влади, за ініціативою якого проводилась нарада. Організація проведення нарад у першого заступника голови, заступників голови (відповідно до функціональних повноважень) покладається на відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації та відділ організаційної роботи та цифрового розвитку апарату райдержадміністрації. До складу колегії можуть входити, за згодою, керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади та посадові особи органів місцевого самоврядування.

Утворює, реорганізовує, ліквідовує відповідно до законодавства структурні підрозділи районної державної адміністрації. Запис і зберігання відео- і аудіоматеріалів про висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Інформація про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування поширюється державною та іншими мовами в порядку, встановленому Законом України « Про забезпечення функціонування української мови як державної ».

У разі затвердження сільським, селищним, міським головою тимчасової структури виконавчих органів сільської, селищної, міської ради для працівників, посади яких не включені до тимчасової структури, оголошується простій або здійснюється їх переведення на рівнозначну чи нижчу посаду. ninety two.Взаємовідносини райдержадміністрації з районною радою та іншими органами місцевого самоврядування здійснюються з метою забезпечення чіткого і злагодженого їх функціонування шляхом сприяння реалізації їх повноважень. Доопрацювання проєкту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника до голови райдержадміністрації щодо продовження строку внесення цього проєкту на його розгляд. 75.У разі коли проєкт розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються у текст проєкту або подаються у вигляді проєкту окремого розпорядження одночасно з основним проєктом.

Рішення колегії оформляються протоколом, який складається у триденний термін відділом фінансово-господарського забезпечення та ведення діловодства апарату райдержадміністрації та підписується головуючим на засіданні та працівником, який веде протокол. Кадрова робота в районній державній адміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування місцевого органу виконавчої влади висококваліфікованими і компетентними працівниками. Затверджений план роботи районної державної адміністрації розміщується на її офіційному веб-сайті. У разі відсутності голови райдержадміністрації його функції і повноваження здійснює перший заступник голови райдержадміністрації, а у разі відсутності останнього – виконуючий обов’язки голови райдержадміністрації. Здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня. Забезпечує контроль за здійсненням заходів щодо ведення Державного реєстру виборців відповідно до чинного законодавства.