2021 02 Передові дослідження в галузі математичних, природничих і технічних наук Національний фонд досліджень України

Проблеми забезпечення продовольчої безпеки і збереження та розширення генофонду сільськогосподарських сортів рослин і порід тварин. Ми будемо Вам вдячні, якщо при використанні матеріалів сайту Ви зробите посилання на сайт ДНУ ІІБП НАПрН України. Розробка концепцій нормативно-правових актів з питань електронної комерції та надання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування послуг юридичним та фізичним особам через Інтернет. Упорядкування інформаційних відносин з питань електронної комерції та надання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування послуг юридичним та фізичним особам через Інтернет.

фундаментальні наукові дослідження

Оформлення фахових висновків у питаннях, які пов’язані з правовим захистом товарного знаку та ін. Центрального інституту механізації тваринництва Української академії аграрних наук. Екологічний моніторинг земель заповідних та антропогеннозмінених територій. Створення матеріалів для термопар та термоелементів для термоелектричних генераторів. Розробка пристрою для визначення лігандних форм гемоглобіну у цільній крові для експрес-діагностики критичних станів.

Співробітники відділу офтальмопатологіі дитячого віку ДУ «Інститут очних хвороб та тканинної терапії ім. Філатова НАМ України» на чолі з завідувачем відділу, професором, доктором… Отримано нові знання про закономірності перебудови центральної гемодинаміки, структур та функцій головно-го мозку, які пов’язані з високотехнологічними ендова-скулярними втручаннями (механічна тромбекстракція, внутрішньоартеріальний тромболізис, фармакоінфузія, ангіопластика, стентування). Проблема ЦД є пріоритетною для систем охорони здо-ров’я всіх без винятку країн світу, що пов’язано не тільки із прогресивним збільшенням кількості хворих, але й високим ризиком розвитку гострих і хронічних ускладнень, які зумовлюють передчасну інвалідизацію та смерть.

Урочисте засідання Вченої ради ДонНУ імені Василя Стуса з нагоди 86 річниці з Дня заснування Університету

– це продукція, яка є новою або значно удосконаленою в частині її властивостей або способів використання. Новою продукцією вважаються товари та послуги, що суттєво відрізняються своїми характеристиками або призначенням від продуктів, що виготовлялися підприємством раніше. Значні покращення можуть здійснюватися за рахунок змін в матеріалах, компонентах та інших характеристиках виробів, що покращують їх властивості. Сюди включаються значні вдосконалення https://www.0352.ua/list/429952 в технічних характеристиках, компонентах та матеріалах, у вбудованому програмному забезпеченні та інших функціональних характеристиках. НДР «Алгоритмічно-програмне забезпечення обробки сигналів для мобільного комплексу радіомоніторингу» (номер державної реєстрації 0119U100155). НДР «Система моніторингу наявності пожеж та витоків теплової енергії на основі безпілотних літальних апаратів» “ (номер державної реєстрації 0122U000380).

Недавні записи

Фундаментальні дослідження – це частина науково-дослідницької діяльності, спрямована на поповнення загального обсягу теоретичних знань… Вони не мають заздалегідь визначених комерційних цілей, хоча і можуть здійснюватися в областях, що цікавлять або здатних зацікавити в майбутньому бізнесменів-практиків. Науково-дослідна розробка порівняно з пошуковим дослідженням носить більш конкретний характер і направлена на створення нових технологій, дослідного обладнання, приладів, рекомендацій. Наприклад, рекомендації по матеріальному стимулюванню праці в торгівлі. Теоретико-експериментальні наукові дослідження – це дослідження теоретичного характеру, пов´язані з одночасною дослідною перевіркою виявлених залежностей, якостей, зв´язків тощо.

Науково-практична конференція «Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України». Анонс

Прикладні дослідження визначають можливі шляхи використання результатів фундаментальних наукових досліджень, нові методи розв’язання проблем, сформульованих раніше. Для ефективного впровадження отриманих результатів фундаментальних наукових досліджень необхідним стає створення сучасної системи науково-медичної інформації та інтелектуальної власності, яка забезпечить комунікаційну взаємодію між наукою та клінічною практикою. Передбачається зростання обсягу досліджень, спрямованих на створення нових форм лікарських засобів, що є особливо важливим для країни, яка залежна від імпорту ліків. До-цільним є створення науково-виробничих підприємств у межах академічних інститутів з ліквідацією міжвідомчих бар’єрів, посиленням комплексування наукової тематики, раціонального використання бюджетних коштів, активно-го впровадження результатів у практику охорони здоров’я. До наукових досліджень і розробок відносять фундаментальні, прикладні наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки. Внаслідок цього, не дивлячись на те, що у фундаментальної і прикладної науки (наукових досліджень) різні методи і предмет дослідження, свої прийоми і методологія вони досить часто мають і уживатися на одній «території».

Отримують додатковий стимул для розвитку ядерна медицина, фотодинамічна, гравітаційна, лазерномагнітна терапія, електромагнітна гіпертермія. Очікуються прориви та відкриття в галузі квантової фізики, які сприятимуть розумінню функціонування клітин. Координація спільної діяльності та ефективне використання ресурсів за визначеним напрямом наукових досліджень і науково-технічних розробок. Оголошується перший етап конкурсного відбору проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, виконання яких розпочнеться у 2023 р. Фундаментальні наукові дослідження – науково-теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв’язку. На відбір факторів, що впливають на об´єкт, пошук шляхів створення нових технологій та техніки на основі способів, запропонованих в результаті фундаментальних досліджень. Наприклад, дослідження принципів матеріального стимулювання праці в торгівлі.

НДР “Новий приладовий комплекс стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки”(номер державної реєстрації 0116U003655). Не можна не згадати про проривні сучасні технології, що змінюють наші уявлення. Узагалі, система інформаційних і комунікаційних технологій, націлених на попередження та вирішення можливих проблем зі здоров’ям , може докорінно змінити наше майбутнє, дозволяючи «перепроектувати» його. Використання технології блокчейн у медичній галузі дозволяє надійно зафіксувати кожне слово в історії хвороби, істотно вплинути на якість медикаментозних призначень, виключаючи з переліку медикаменти й засоби з недоведеною ефективністю . В усі часи результати наукових досліджень ставали рушійною силою прогресу, і цей процес є невпинним, постійно змінним, як і сам науковий пошук. Засоби вимірювальної техніки, що застосовуються під час державних випробувань, державної метрологічної атестації та повірки засобів вимірювальної техніки, а також під час калібрування засобів вимірювальної техніки для інших підприємств, організацій та для фізичних осіб. Еталон — засіб вимірювальної техніки, що забезпечує відтворення та/або зберігання одиниці вимірювання одного чи декількох значень, а також передачу розміру цієї одиниці іншим засобам вимірювальної техніки.

Займається створенням біологічно активних субстанцій на основі похідних азагетероциклів, здійсненням синтезу функціональних похідних тіо- та дідразинопохідних азагетероциклів, з проведенням комп’ютерного прогнозу біологічної дії сполук; визначенням фізико-хімічних констант, розробкою ефективних лікарських форм на найбільш перспективні субстанції. В залежності від сфери використання результатів наукові дослідження поділяють на фундаментальні, прикладні та розробки. Наукова новизна дослідження полягає в тому що на основі текстового матеріалу вперше комплексно описано засоби вираження галузевого знання з економіки в науково-навчальних текстах. Новою є виокремлена типологія дефініцій в навчально-наукових текстах економічного спрямування в зіставному аспекті.